LOGO

گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی – وبلاگ مرجع طب سنتی ایران - طبیب خراسان
آشنايي با انواع طب اسلامي و سنتي و حجامت و به خصوص مزاج شناسی و آنچه كه شما بهتر است بدانيد!!؟
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

رازیانه

 

طبیعت:

              بری (اقومارثون) : آخـر ســوم گــرم و در دوم خشـک

            بستانی (مارثون ): اول سوم گرم و در آخر اول خشـک

                بقـراط گرم در دوم و خشـک در اول دانسـتــه

            تخم آن گرم تر از برگ و بیخ آن قوی تر سایراجزای آن

 

·        مفتح سدد مجاری سینه و کبد و طحال و گرده و مثانه

 

·         مسکن اوجاع آنها که از برودت باشد

 

·         مقوی باصره و معده

 

·         محلل ریاح و اخلاط غلیظه

 

·         مولد شیر و زیاد کننده آن خصوصا تازه آن

 

·         مدر بول و حیض

 

·         تریاق سموم حیوانی

 

·         مجفف قوی و با قوت قابضه

 

* آشامیدن طبیخ تخم آن جهت خفقان و غشی با گل گاوزبان

* و با پر سیاوشان و انجیر جهت سرفه و ربو و عسر نفس

* و با ادویه مناسبه و به تنهایی نیزجهت تحلیل ریاح غلیظه ودرد پهلو

و تهیگاه و قولنـج و رفع رطوبـات رقیقه و غلیظه و چسبنده به معــده

  - رفع اسهال مزمن

  - غثیان و دفع بلغم حامض

  - بدرقه قوت ادویه و ایصال آنها به اطراف بدن

  - و بدستور با زیره سبز جهت رفع اسهال و تقویت معده

* بــا عســل و یــا سـکنجبیــن جهـت تبهــای کهنـه مفیــد

* وبا آب سرد در هنگام تبها مسکن غثیان و التهاب معده

* و طبیـخ آن با شـراب یا غیر آن جهـت گزیدگی جانوران سمی چـون

 کژدم و زنبور و مانند اینها

* آشـامیـدن یـک درم آن بطـریق سفوف جهت دفع حرقت معـده حـادث

از بلغم حامض به نشف و تبخیـر و به اخـراج آن از مکــان خـود وبه

ادرار به بول

* و خوردن سفوف آن گلقند سرشته جهت تقویت معده و رفع رطوبات

 و بلاغم آن و با شیره آن خصوص اندک گرم نموده

* و مالیدن سفوف آن بر شکم اطفـال جهـت رفـع نفــخ و درد آن مفیــد

* عصاره برگ تازه آن جهت حدت بصر نافع

* و بعضـی در هنگام تـری و تـازگی نـزد آتـش می دادنـد چـون از آن

رطوبتی برآید آنرا جمـع مـی نماینـد بـرای چشـم فـعل آن ابلـغ اسـت از

عصاره آن که آب آنرا گرفته خشک کرده و درچشـم کشـند بـه تنهایـی

 و یا با ادویه مناسبه

* و چون آب تازه آنرا بر آتش گذارند تـا دو سـه جوشـی بخـورد کـف

آنرا با عسل و سکنجبین در چشم کشند جهـت منـع نـزول آب و تقویـت

روشنایی آن نافع

* و چون عصاره برگ تازه آنرا با زهـره قـلیواج در شیـشه کرده سـه

 هفته در آفتـاب بیاویـزند اکتـحال بدان مانـع نـزول آب و دافـع ضعـف

 باصره و انتشار است

* طـلای  بیـخ  آن بـا عسـل جهــت گـزیـدن سـگ دیـوانـه نـافـــع

* صمغ آن در افعال مانند عصاره آن است و جهت تقویت باصره

 و نزول آب در چشم نزد فرود آمدن و جهـت تفتـیت حصـاة نافـع

 مضر محرورین    ( مصلح آن صندل و سکنجین که  بطی ء الهضم

 و مرخی معده )

 مقدار شربت: 

                     از تخـم آن تـا یــک مثقــال و دو مثقــال نیــز

                     از بیخ آن در مطبوخات دو مثقال تا سه مثقال

 بدل آن تخم کرفس است

 

رازیانه بری:

               - آخر سوم گرم و در دوم خشک

               - یرقان

               - جهت تقطیرالبول

               - تنقیه رحم و قروح از چرک

               - اسـهــال  مـزمــن

               - رفع احتباس حیض

               - تفتیت حصاة

               - تبهای مزمن

               - تنقیه رحم و قروح از چرک

 

·         ضماد آن جهت گزیدن سگ دیوانه نافع

 

·         آشامیدن طبیخ آن با شراب جهت رفع سمیت و گزیدگی حیوانات سمی


دسته بندی : گياهان دارويي
» پیام موشکی ایران به 1+5 در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای ( پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ )
» دههٔ فجر انقلاب اسلامی در دانشنامه ویکی پدیا ( شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) ( شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ )
» دکتر سید علی جوادی بار دیگر بعنوان رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان شیروان برگزیده شد ( سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ )
» اهمیت اربعین حسینی در کلام رهبر انقلاب ( یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ )
» رهبر انقلاب در دیدار اعضاى ستاد مركزى هيئت رزمندگان اسلام‌ : هیئت‌ها نمی‌توانند سکولار باشند ( شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ )
» همه چیز درباره اهالی جماران ( چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ )
» تعطیلی یک مرکز طب سنتی غیر مجاز در خراسان شمالی ( شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ )
» مراحل تحصيل در حوزه‏هاي علميه ( سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ )
» داعش، جز النصرة حتی همه مخالفین بشار اسد را هم کافر می داند/ پنج اختلاف النصرة و داعش /اخوان المسلمی ( شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ )
» تعرفه خدمات طب سنتی در سال 92 ( سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ )
» مدیران صادراتی سپاه ( دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ )
درباره ما

طبيب وبلاگ نويس ٍ اين وبلاگ براي آموزش و توسعه طب سنتی و اسلامي و برطرف كردن موانع پيش رو ايجاد شده, امید است که در این راستا با حمایت شما دوستان گامی موثر به سوی جهانی نو بر دارد.

دکتر سید علی جوادی
عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات حجامت ايران
محقق و مدرس طب سنتی و اسلامی
رئیس نظام پزشکی شهرستانهای شیروان و فاروج
مدیر عامل شرکت پیام آوران طب اسلامی
ایمیل : Tabib.Khorasani@yahoo.com
banner 240x200px

کدهای شما